ESTATUTS

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVITATS

Article 1r. Denominació

Es constitueix l’Associació denominada Associació de Premsa Especialitzada en Gastronomia i la seua abreviatura Àgape que s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució, i aquesta no té ànim de lucre.

Article 2n. Personalitat jurídica

L’Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns, i complir els fins que es proposa.

Article 3r. Domicili i àmbit d’actuació

El domicili de l’Associació s’estableix a València, carrer Poeta Josep Cervera i Grifols 14 pta 53, codi postal 46013

L’Associació realitzarà principalment les seues activitats a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, sense perjudici d’estendre-les, en casos concrets, a qualsevol punt d’altres territoris nacionals i internacionals.

Article 4t. Fins

Constitueixen els fins de l’Associació: 

 1. Difusió, divulgació, promoció del patrimoni gastronòmic típic de la comunitat valenciana per potenciar un turisme de qualitat.

B) Fomentar la recerca, transmissió del saber gastronòmic de generació en generació i el reconeixement tant nacional com internacional de la gastronomia de la comunitat valenciana.

C) Realització de publicacions, organització de conferències, formacions, i altres actes culturals per millorar i externalitzar la gastronomia de tota la comunitat valenciana.

D) Coneixement i popularització dels establiments gastronòmics que participen en els concursos gastronòmics de tota la comunitat valenciana.

E) Fomentar la unitat i germanor de tots els comunicadors que realitzen una labor important amb la finalitat de potenciar i alçar un turisme gastronòmic de qualitat.

F) Fomentar la unitat, germanor i coneixements gastronòmics de les tres províncies: Alacant, Castelló i València, així com de la resta de territoris que s’integren.

G) Participació en l’intercanvi d’idees culinàries, per crear projectes gastronòmics diferecenciadors així com per a la creació de productes turístics.

H)  Involucración i foment d’una Gastronomia Solidària.

 1. Potenciar, promocionar i fer extensible a tothom, els productes de proximitat.

J) Integració, difusió, promoció, comunicació, projecció de la gastronomia de tot el territori nacional i internacional.

H) Creació d’una xarxa, ferramenta interactiva, plataforma digital, perquè totes les Oficines de Turisme de tots els Ajuntaments en qualsevol àmbit territorial, puguen publicar totes les ofertes gastronòmiques i turístiques d’interés. 

Article 5é. Activitats

Per al compliment dels fins enumerats en l’article anterior, es realitzaran les activitats següents: 

A) Organització i promoció de fires o esdeveniments gastronòmics de caràcter turístic.

B) Organització i promoció de certàmens turístics.

C) Organització de jornades, conferències, xerrades, masterclass, excursions… per promocionar les finalitats exposades.

D) Agermanament amb altres associacions gastronòmiques i culturals a nivell nacional i internacional.

E) Adquirir i posseir béns de tota classe i per qualsevol títol, així com la celebració d’actes i contractes de tot tipus i gènere.

F) Manteniment d’una pàgina web en internet així com a les xarxes socials per a la difusió dels coneixements, activitats, publicacions, etc, que l’associació desenvolupi.

G) Creació d’una revista o qualsevol mitjà escrit per donar a conèixer totes les activitats gastronòmiques, turístiques i culturals de la comunitat valenciana.

H) Desenvolupar activitats econòmiques de tota índole dirigides a la realització de les finalitats estatutàries.

I) Exercitar tota classe d’accions conformement a llei i als seus estatuts.

J) Reunions d’exaltació de l’amistat i germanor entre els seus socis.

K) Assistència i participació en tots els esdeveniments, fires, concursos, jornades gastronòmiques, culturals i turístiques de la comunitat valenciana per difondre-la i donar-la a conèixer per tots els mitjans de comunicació dels quals disposi l’associació.

L) Alimentar la xarxa de comunicadors gastronòmics amb difusió, recerca i intercanvi constant d’experiències i iniciatives que promoguin el nostre patrimoni gastronòmic.

CAPÍTOL II.- PERSONES ASSOCIADES

Article 6é. Capacitat

Podran formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, lliurement i voluntàriament, tinguen interés en el desenvolupament dels fins de l’Associació i d’acord amb els principis següents:

 1. Les persones físiques amb capacitat d’obrar i que no estiguen subjectes a cap condició legal per a l’exercici del dret. 
 2. Els menors no emancipats, de més de catorze anys d’edat, han de comptar amb el consentiment documentalment acreditat, de les persones que hagen de suplir la seua capacitat.
 3. Les persones jurídiques, amb l’acord previ exprés del seu òrgan competent.

Les quals hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l’òrgan de representació, i aquest resoldrà en la primera reunió que celebre; si la persona sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en els Estatuts, l’òrgan de representació no li podrà denegar l’admissió.

La condició de persona associada és intransmissible.

Article 7é. Drets de les persones associades

Els drets que corresponen a les persones associades són els següents:

 1. A participar en les activitats de l’Associació i en els òrgans de govern i representació; a exercir el dret de vot, així com a assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts. Per a poder ser membre dels òrgans de representació cal ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils, i no estar incurs en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent.
 2. A ser informades sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.
 3. A ser sentides amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra aquestes, i a ser informades dels fets que donen lloc a tals mesures, i haurà de ser motivat l’acord que, si fa al cas, impose la sanció.
 1. A impugnar els acords dels òrgans de l’Associació, que estime contraris a la Llei o als Estatuts.
 1. A conéixer els Estatuts i els reglaments i normes de funcionament aprovats pels òrgans de l’Associació. Així mateix, tindran dret a que se’ls facilite còpia dels Estatuts vigents i del Reglament de Règim Intern de l’Associació, si n’hi ha.
 1. A consultar els llibres de l’Associació.

Article 8é. Deures de les persones associades

Els deures de les persones associades són:

 1. Compartir les finalitats de l’Associació i col·laborar per a la seua consecució.
 2. Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d’acord amb els Estatuts, puguen correspondre a cada persona associada.
 3. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’Associació.
 4. Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.

Article 9é. Causes de baixa

Són causa de baixa en l’Associació:

 1. La mateixa voluntat de la persona interessada, comunicada per escrit als òrgans de representació. La qual podrà percebre la participació patrimonial inicial i altres aportacions econòmiques realitzades, sense incloure les quotes de pertinença a l’Associació i sempre que la reducció patrimonial no implique perjudicis a tercers.
 2. No satisfer les quotes fixades.

Article 10é. Règim sancionador

La separació de l’Associació de les persones associades, per motiu de sanció, tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent a aquesta. Es presumirà que hi ha aquest tipus d’actes:

 1. Quan, deliberadament, la persona associada impedisca o pose obstacles al compliment dels fins socials.
 2. Quan, intencionadament, entrebanque el funcionament dels òrgans de govern i representació de l’Associació.

En qualsevol cas, per a la imposició de la sanció de separació per part de l’òrgan de govern, caldrà la tramitació d’un expedient disciplinari instruït per òrgan diferent del competent per a resoldre’l, i que garantisca els drets de les persones associades, a què s’instrueix el procediment, a ser informades de l’acusació i a formular al·legacions davant d’aquesta, així com a la notificació de l’Assemblea General. La decisió sancionadora serà motivada. El termini de prescripció de les infraccions i sancions serà de 3 anys. 

CAPÍTOL III. L’ÒRGAN DE GOVERN

Article 11. L’Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, integrat per totes les persones associades per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna. 

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, fins i tot els absents, els dissidents i els qui encara estant presents s’hagen abstingut de votar.

Article 12. Reunions de l’Assemblea

L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any, en el primer trimestre de l’any.

L’Assemblea General es reunirà, amb caràcter extraordinari, sempre que calga, a requeriment d’un nombre de persones associades que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat.

Article 13. Convocatòria de les assemblees

Les convocatòries de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran als llocs de costum, amb quinze dies d’antelació com a mínim. Sempre que calga, es convocarà individualment a tots els membres. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, com també l’orde del dia. 

A l’inici de les reunions de l’Assemblea General, seran designats el  president i el secretari d’aquesta.

El secretari redactarà l’acta de cada reunió, la qual reflectirà un extracte de les deliberacions; el text dels acords que s’hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General, es llegirà l’acta de la reunió anterior, per tal que s’aprove o no.

Article 14. Competències i validesa dels acords

L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament, en primera convocatòria, amb l’assistència d’un mínim d’un terç de les persones associades presents o representades, i, en segona convocatòria, siga quin siga el nombre d’aquestes; la qual s’haurà de celebrar mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.

En les reunions de l’Assemblea General correspon un vot a cada membre de l’Associació.

Són competència de l’Assemblea General:

 1. Controlar l’activitat de l’òrgan de representació i aprovar-ne la gestió.
 2. Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com la memòria anual d’activitats.
 3. Establir les línies generals d’actuació, que permeten a l’Associació complir els seus fins.
 4. Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l’Associació.
 5. Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
 6. Elegir i separar els membres de l’òrgan de representació.

g) Adoptar els acords referents a:

 • Ratificar les altes d’associats o associades, acordades per l’òrgan de representació, i acordar amb caràcter definitiu les baixes d’aquestes.
 • Acordar la unió d’associacions, la integració en federacions o confederacions, la separació d’aquestes, així com la creació i participació en coordinadores o altres organitzacions específiques.
 • Sol·licitud de la declaració d’utilitat pública o d’interés públic de la Comunitat Valenciana.
 • Acordar la dissolució de l’Associació.
 • Modificació dels Estatuts.
 • Disposició i alienació de béns.
 • Remuneració, si fa al cas, dels membres de l’òrgan de representació.
 • Aprovar el Reglament de Règim Intern de l’Associació.
 • Qualsevol altra que no corresponga a un altre òrgan de l’Associació.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen els negatius. No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, que 

resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat, els acords relatius a dissolució de l’associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l’òrgan de representació, sempre que s’haja convocat, específicament i  amb tal objecte, l’assemblea corresponent.

CAPÍTOL IV. L’ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

Article 15. Composició de l’òrgan de representació

L’Associació la regirà, administrarà i representarà l’òrgan de representació denominat Comité de Direcció format per una Presidenta, un Vicepresident, una Secretària, i una Tresorera.

L’elecció dels membres de l’òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l’Assemblea General. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se; hi seran requisits imprescindibles: ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent, i resultaran elegits per als càrrecs de president/a, secretari/ària, tresorer/a i vocals, els candidats que hagen obtingut un nombre més gran de vots i per aquest orde. 

Els càrrecs de president, vicepresident, secretari i tresorer han de recaure en persones diferents.

L’exercici dels càrrecs serà gratuït.

Article 16. Durada del mandat en l’òrgan de representació

Els membres de l’òrgan de representació exerciran el càrrec durant un període de cinc anys, i podran ser reelegits indefinidament.

El cessament en el càrrec, abans d’extingir-se el termini reglamentari, podrà ser per:

a) Dimissió voluntària, presentada mitjançant un escrit en què es raonen els motius.

b) Malaltia que incapacite per a l’exercici del càrrec.

c) Causar baixa com a membre de l’Associació.

d) Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

Les vacants que es produïsquen en l’òrgan de representació es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. No obstant això, l’òrgan de representació podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l’Associació per al càrrec vacant.

Article 17. Competències de l’òrgan de representació 

L’òrgan de representació posseeix les facultats següents:

 1. Ostentar i exercitar la representació de l’Associació i dur a terme la direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconega la Llei i complir les decisions preses per l’Assemblea General, i d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General establisca.
 2. Prendre els acords necessaris per a la compareixença, davant dels organismes públics, per a l’exercici de qualsevol classe d’accions legals i per a interposar els recursos pertinents.
 3. Resoldre sobre l’admissió de nous associats, i portar la relació actualitzada de tots els associats.
 4. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes, que els membres de l’Associació hagen de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que els acords que s’hi s’adopten es complisquen.
 6. Comunicar al Registre d’Associacions la modificació dels Estatuts acordada per l’Assemblea General, en el termini d’un mes.
 7. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 8. Portar la comptabilitat d’acord amb normes específiques que permeten obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat.
 9. Efectuar l’inventari dels béns de l’Associació.
 10. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 11. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents Estatuts i donar compte d’això en la primera Assemblea General subsegüent.
 12. Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda, d’una manera especifica, en aquests Estatuts a l’Assemblea General.

Article 18. Reunions de l’òrgan de representació 

L’òrgan de representació, convocat prèviament pel/per la president/a o per la persona que el/la substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen que, en tot cas, no podrà ser superior a dos mesos. I es reunirà en sessió extraordinària si ho sol·licita un terç dels seus components.

L’òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de l’òrgan de representació estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, i podran excusar la seua assistència per causes justificades. En tot cas, caldrà l’assistència del/de la  president/a i del/de la secretari/ària o de les persones que els substituïsquen.

En l’òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat, el vot del/de la president/a serà de qualitat.

Els acords de l’òrgan de representació es faran constar en el llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió es llegirà l’acta de la sessió anterior, perquè s’aprove o es rectifique.

Article 19. El president 

El president de l’Associació també serà president de l’òrgan de representació.

Són pròpies del president les funcions següents:

 1. Les de direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de l’òrgan de representació.
 2. La presidència i la direcció dels debats, dels òrgans de govern i de representació.
 3. Signar les convocatòries les reunions de l’Assemblea General i de l’òrgan de representació.
 4. Visar les actes i els certificats confeccionats per/per la secretari/ària de l’Associació.
 5. Les atribucions restants, pròpies del càrrec i les que li delegue l’Assemblea General o l’òrgan de representació.

Al president el substituirà, en cas d’absència o malaltia, el vicepresident o el/la vocal de l’òrgan de representació.

Article 20. El tresorer

El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, per tal de sotmetre’ls a l’òrgan de representació, conforme es determina en l’article 17 d’aquests Estatuts. Signarà els rebuts, quotes i altres documents de Tresoreria. Pagarà les factures aprovades per l’òrgan de representació, les quals hauran de ser visades prèviament pel  president. 

Article 21. La secretària

La secretària ha de custodiar la documentació de l’Associació, redactar i signar les actes de les reunions dels òrgans de govern i representació, redactar i autoritzar els certificats que calga lliurar, així com tindre actualitzada la relació dels associats.

CAPÍTOL V EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 22. Patrimoni inicial i recursos econòmics

El patrimoni inicial d’aquesta Associació està valorat en zero euros.

El pressupost anual serà aprovat cada any en l’Assemblea General Ordinària. 

Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran:

 1. De les quotes que fixe l’Assemblea General als seus membres.
 2. De les subvencions oficials o particulars.
 3. De donacions, herències o/i llegats.
 4. De les rendes del mateix patrimoni o bé d’altres ingressos que puguen obtindre.

Article 23. Benefici de les activitats

Els beneficis obtinguts, derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de l’Associació, sense que càpia en cap cas el seu repartiment entre els associats, ni entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb aquells amb anàloga relació d’afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interés lucratiu.

Article 24. Quotes

Tots els membres de l’Associació tenen obligació de sostindre-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General, a proposta de l’òrgan de representació.

L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals i quotes extraordinàries.

L’exercici econòmic quedarà tancat  el 31 de desembre de l’any en curs.

Article 25. Disposició de fons

En els comptes corrents, o llibretes d’estalvi, obertes en establiments de crèdit, hi ha de figurar la signatura del/de la president/a, del/de la tresorer/a i del/de la secretari/ària.

Per a poder disposar de fons, seran suficients dues firmes, de les quals una serà, necessàriament, la del tresorer/a o bé la del/de la president/a.

CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 26. Causes de dissolució i lliurament del romanent

L’Associació es dissoldrà:

 1. Si així ho acorda l’Assemblea General, convocada expressament per a aquesta finalitat i amb el vot favorable de més de la meitat de les persones presents o representades.
 2. Per les causes determinades en l’article 39 del Codi Civil.
 3. Per sentència judicial ferma.

d) Per baixa de les persones associades, de manera que queden reduïdes a menys de tres.

Article 27. Liquidació

La dissolució de l’Associació obri el període de liquidació, fins al final del qual l’entitat conservarà la seua entitat jurídica.

Els membres de l’òrgan de representació, en el moment de la dissolució, es converteixen en liquidadors, llevat que l’Assemblea General en designe altres, o bé els qui el jutge, si fa al cas, acorde en la seua resolució judicial.

Correspon als liquidadors:

 1. Vetlar per la integritat del patrimoni de l’Associació i dur els seus comptes.
 2. Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que calguen per a la liquidació.
 3. Cobrar els crèdits de l’Associació.
 4. Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
 5. Aplicar els béns sobrants de l’Associació als fins previstos pels Estatuts, llevat de les aportacions condicionals.
 6. Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments al registre corresponent. 

En cas d’insolvència de l’Associació, l’òrgan de representació o, si fa al cas, els liquidadors, han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant del jutge competent.

El romanent net que resulte de la liquidació es destinarà directament per a fins benèfics que no desvirtue el caràcter no lucratiu de l’entitat.

Les persones associades no responen personalment dels deutes de l’Associació. 

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que obren en nom i representació de l’Associació, respondran davant d’aquesta; davant dels associats i davant de tercers, pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culpables o negligents. 

CAPÍTOL VII. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Article 28. Resolució extrajudicial de conflictes

Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenrotllades o de les decisions adoptades en el si de l’associació, seran resoltes per mitjà d’arbitratge, a través d’un procediment ajustat d’acord amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts o voluntàriament per mediació, d’acord amb el que establix la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.